Tunn­backen

Banvaktstuga och lastplats i Hemåla, Knutby
Klippt, klistrat och länkat från Internet

Tunnbackens historia

Banvaktstugan med nummer 11 (senare nummer 114) och lastplatsen i Hemåla Knutby, som båda först benämndes Skogshall, byggdes 1884 vid Länna - Norrtälje Järnväg (LNJ) mellan de dåvarande gårdarna Skogshall och Tunnbacken, 1,2km söder om Knutby station, som hade tre spår, och var en av LNJs största och viktigaste stationer.
I banvaktstugan Tunnbacken/Skogshall bodde banvakten med sin familj.
Banvakt var en järnvägarbetare vars uppgift var att bevaka, besiktiga och leda underhållet av en viss del av en järnvägslinje.
Banvakter var utstationerade med några få kilometers avstånd längs många järnvägssträckningar och bodde med sina familjer i särskilda banvaktstugor som ägdes av järnvägsbolaget.
I banvaktstugan Tunnbacken/Skogshall bodde sannolikt i sekvens mellan 1884 och 1941 tre olika banvaktarfamiljer:
1884 – 1915  Jonas Johannesson Dahlin & Anna Lotta Jansdotter samt Frida Charlotta Dahlin, Elida Maria Dahlin, Karl Bernhard Dahlin, Anna Eugenia Dahlin .
1916 – 1917  Gustaf Adolf Gustafsson & Josefina Wilhelmina Jansson samt Karl Gustaf Bertil, Klas Börje.
1917 – 1941  Karl Johan Gustafsson & Ida Kristina Augusta Björklund samt Johan Gunnar Gustafsson, Märta Augusta Gustafsson.
Även mellan 1941 och 1965 var stugan sannolikt bebodd i en eller flera omgångar av personal vid SRJ/SJ och/eller privata hyresgäster.

Vid lastplatsen Tunnbacken/Skogshall lastades stora mängder träkol som gick på järnväg till bruket i Gimo. Den hade totalt tre växlar, ett 100m långt rundgångsspår och ett från rundgångsspåret mot söder utgående stickspår som via själva lastplatsen gick till grusgroparnaGimo-Österbys mark.
När järnvägen byggdes utgick från stickspåret även en 327m lång privat avgrening till entreprenören Carl Jehanders lokstall.
Stickspåret var ursprungligen 655m långt, men förlängdes till nya grusgropar i etapper och blev till slut flera kilometer långt.
En förlängning till ny grusgrop gjordes 1905 när man rustade upp LNJ.
Den största förlängningen till ny grusgrop gjordes omkring 1918 när Faringe - Gimo Järnväg (FGJ) byggdes.
Under en tid körde man särskilda gruståg från Skogshall till Faringe och vidare ut på FGJ.
Mellan 1885 och 1889 fanns även en ångsåg vid Skogshall.

LNJ fick koncession 1882-02-17 och järnvägen öppnades för allmän trafik 1884-10-23, men LNJ gick i konkurs 1901-11-07.
LNJs järnväg arrenderades av Stockholm - Rimbo Järnväg (SRJ) fr.o.m. 1905-07-08.
SRJ köpte LNJs järnväg 1908 och bytte namn till Stockholm - Roslagens Järnvägar (SRJ) 1909. Banvaktstugan och lastplatsen bytte namn till Tunnbacken 1937-09-01.
SRJ blev ett statligt företag 1951-07-01 och förstatligades och uppgick i SJ 1959-07-01.
Banvaktstugan hade under SJ-tiden nummer 114.
Banvaktstugan är sedan 1965 i privat ägo. Avstyckning från fastigheten Hemåla Järnvägsområde skedde 1968-11-07.
Persontrafiken på sträckan Uppsala-Rimbo lades ned 1967-01-01.
Godstrafiken Uppsala - Hallstavik fortsatte till 1977-04-19, varefter spåret revs upp.
Namnet Tunnbacken har på senare år förvanskats till Tunbacken.

Bilder

Saknas: Foto 1 taget från Tunnbacken norrut mot Knutby Station.

Foto 1 taget från Tunnbacken norrut mot Knutby Station. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Foto 2 taget norrut mot Tunnbacken.

Foto 2 taget norrut mot Tunnbacken. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Foto 3. Banvaktstuga 114 Tunnbacken.

Foto 3. Banvaktstuga 114 Tunnbacken. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Foto 4. Knutby järnvägsstation.

Foto 4. Knutby järnvägsstation. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Foto 5. Knutby järnvägsstation.

Foto 5. Knutby järnvägsstation. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Foto 6. Skogshall grusgrop.

Foto 6. Skogshall grusgrop. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Karta 1. Häradsekonomiska kartan 1901-1906.

Karta 1. Häradsekonomiska kartan 1901-1906. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Karta 2. Ekonomiska kartan 1952.

Karta 2. Ekonomiska kartan 1952. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Karta 3. Från https://www.hitta.se.

Karta 3. Från https://www.hitta.se. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Karta 4. Generalstabskartan.

Karta 4. Generalstabskartan. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Karta 5. Lantmäterimyndighetens karta.

Karta 5. Lantmäterimyndighetens karta. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Ritning 1. Spår till grusgrop vid Skogshall.

Ritning 1. Spår till grusgrop vid Skogshall. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Ritning 2. TUNNBACKEN. Ljud- och ljussignaler. Spår och kabelplan.

Ritning 2. TUNNBACKEN. Ljud- och ljussignaler. Spår och kabelplan. Klicka på bilden för bättre bild.

Saknas: Ritning 3. KNUTBY Stn. Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1964.

Ritning 3. KNUTBY Stn. Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1964. Klicka på bilden för bättre bild.

Webbplatser där Tunnbacken omnämns

banvakt.se (1)
banvakt.se (2)
www.jvmv2.se
http://www.stiglundin.se
http://snokaren.blogspot.com
http://cyklabanvall.nu
http://www.samlingsportalen.se
www.historiskt.nu (1)
www.historiskt.nu (2)
www.ekeving.se (1)
www.ekeving.se (2)
järnvägshistoria.se
bangardar.se
leufstabruksarkiv.se

Webbplatser där Skogshall omnämns

www.stiglundin.se (1)
http://www.stiglundin.se (2)
www.hembygd.se
jenikirbyhistory.getarchive.net
digitaltmuseum.se
www.alvin-portal.org
www.geocaching.com sverigereportage.com

Referenser

Knutby var en av ULNJ största och viktigaste stationer.
ULNJ tåg utgick från Knutby på morgonen. Ett tåg gick mot Uppsala och ett tåg mot Norrtälje.
Genom att man hade en stationsskrivare placerad i Knutby, kunde han snabbt och enkelt nå alla banans stationer när någon station behövde assistans med tågklarering och expeditionsgöromål. T ex vid sjukdomsfall.
Den gamla stationsbyggnaden brann, och ersattes med detta hus.
Fram till omkring 1930 korsade landsvägen järnvägen söder om Knutby station. Då byggdes ny väg, varvid korsningen kom att ligga norr om stationen.
I bangårdens södra ände fanns ett lokstall med plats för två lok. Dessa sköttes under natten av i Knutby stationerad lokputsare.
För resande som behövde övernatta i Knutby fanns hotell med restaurang
.

Knutby var en av ULNJ största och viktigaste stationer.
ULNJ tåg utgick från Knutby på morgonen. Ett tåg gick mot Uppsala och ett tåg mot Norrtälje.
Genom att man hade en stationsskrivare placerad i Knutby, kunde han snabbt och enkelt nå alla banans stationer när någon station behövde assistans med tågklarering och expeditionsgöromål. T ex vid sjukdomsfall.
Fram till omkring 1930 korsade landsvägen järnvägen söder om Knutby station. Då byggdes ny väg, varvid korsningen kom att ligga norr om stationen.
På kartan finns ett hus markerat strax NV om Knutby station.
Det är ULNJ gamla personalhus, där lokförare och eldare samt konduktörer och postiljoner från två tåg sov över, medan tågen gjorde nattuppehåll i Knutby.
I bangårdens södra ände fanns ett lokstall med plats för två lok. Dessa sköttes under natten av i Knutby stationerad lokputsare.
För resande som behövde övernatta i Knutby fanns hotell med restaurang
.

Banvakt var i Sverige fram till ungefär 1960 den järnvägstjänsteman vars huvudsakliga uppgift var att hålla uppsikt över en viss sträcka av en järnvägslinje. Förutom att bevaka och besiktiga banvallen längs denna sträcka, ingick det även i yrkesrollen att leda underhållet både av spårområdet samt marken runtomkring. Banvakter var utstationerade med bara några få kilometers avstånd längs alla större järnvägssträckningar i landet, och bodde i särskilda banvaktstugor med sina eventuella familjer. Dessa banvaktstugor byggdes och tillhandahölls av järnvägen.

Hette Skogshall från början fram till omkring 1950. Troligen den enda byggnad som funnits vid Skogshall, eftersom det var en lastplats där det bl. a. lastades träkol. Från Skogshall gick flera km långt spår till grusgrop (FGJ byggnad).

Vid Skoghall lastplats fanns rundspår. Från sidospåret gick spår till själva lastplatsen. Detta spår fortsatte söderut till olika grusgropar på Gimo - Österbys mark. Spåret var flera kilometer långt och hade förlängts i etapper. Från början gick det bara en liten bit söderut till en grusgrop. När man rustade upp LNJ 1905 förlängdes det till nästa grusgrop. Den största delen av spåret tillkom omkring 1918 när Faringe - Gimo Järnväg (FGJ) byggdes
Under en tid körde man särskilda gruståg från Skogshall till Faringe och vidare ut på FGJ
.

Tunnbacken lp. Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven (Länna)–Faringe–(Rimbo)–Norrtälje. Benämndes Skogshall till 1937. Sannolikt var likheten med Skoghall i Värmland för stor. Ca två km spår åt sydväst till grusgrop, använd vid byggandet av Faringe - Gimolinjen. Kvar avkortat till drygt 600 m enligt ekonomiska kartan 1952.

Kraftig stigning från Knutby station och söderut mot Tunbackens banvaktstuga. Vutarna mot Rimbo passerade nog Knutby med sth 30 km/h. Foto i Tunbacken (Faringe-Rimbo) 1975 av JöL.

Länna-Norrtälje Järnväg, del av Stockholm-Roslagens Järnvägar. Där banvallen kommer ut på vägen igen ligger Tunnbackens banvaktstuga. 1,5 km norrut ligger Knutby station i byn Hemåla.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Karta 1, Karta 2, Karta 3, Karta 4, Karta 5, Karta 6

Ritning 1, Ritning 2 Ritning 3

Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3

Bv 11 - 60 - 38 - 114 Skogshall - Tunnbacken

Linjen Rimbo - Uppsala Ö

Skogshall lp

Länna–Faringe–Rimbo–Norrtälje Bandel 316

Linjekarta Länna-Faringe-Rimbo-Norrtälje

Bandel: Länna - Faringe - Rimbo - Norrtälje

Driftplatser vid bandel 316 (centr@len). Ebrsi_1457-003. Tunnbacken vägskyddsanläggning (ljud- och ljussignaler). Spår och kablar 1956 - 1964. [Järnvägsmuseet]

316 Länna - Norrtälje

Svenska järnvägars stationer, håll- och lastplatser som börjar med bokstaven T: Tunnbacken, lp SRJ LNJ SRJ Bd. Uppsala Östra-Norrtälje B

Svenska Järnvägsklubben: Järnvägsdata med trafikplatser, ISBN 91-85195-05-7, sidan 251.

Stig Svallhammar: Skendöd Roslagen, ISBN 91-7266-154-2.

2023-12-02 V104